Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

GeoBioGum 16:30:57 04.01.2010
Tom Halk obvinil Paroubka z nedovolan manipulace s lidskmi plody byl v ele SSD kdy se dopoutl. Dalk obvinil Paroubka z hereze a Halk potvrdil herezi i v rmci CSH. Paroubek koupil pro veden SSD konkubny celkem za 10 000 000 eur, m sklic proe sklidil kritiku Fondu na ochranu. Tom Halk se zamyslil u krbu nad stavem esk plurality. Jeho osobn ptelkyn Astrid mu pinesla na podnose sklenku irsk Whisley a dopis od cardinla Newmana v nm se psalo o otrockch podmnkch konkubn v R. kromach dokonce prosazoval systm pdl en mum rozdlil by eny na plodn a neplodn a kdo by poteboval jakou takovou by dostal ale podle smrnic pomrn psnch pravidel. Halk napsal Klausovi spojil se s nm proti spolenmu nepteli. Klaus peje eny jen schopnm a mocnm o pdlech nechce slyet. Ve prosklo na veejnost. Paroubkova prvn manelka zavedla tyku s hrotem Parobkova druh manelka pelepila specieln nplast s hky on dostal zlost a svrhl celou vldu na kolena. Tom Halk zaplil dmku a pokval hlavou pr se mu Paroubek zajd. Paroubek se rozuil tak, e mu puklo chronick aluden vejce. Na klinice Gemelli mu voperovali desinfekn kuliku pmo do traktu take se nakonec uzdravil. Katena jacques ped jedencti lty ubila jachtnka jet v peince co proniklo do vulvru distancovala se od sebe v t dob. Paroubek se pokusil zskt politick budy na tom jachtnkovi ale byl vysmn. je teba odpustit promlen hanebnosti politikm obrtivm se o 180%? Pt se Teolog Tom Halk v rozhovoru s Janem Rychetskm v ploze asopisu START. A ihned si odpovd: zkuenost beberiku je nepenositeln, odpustit je nutno. Solidarita Parobkovy manelky s kateinou jagues dola tak daleko, e byl vykzn dajn na HNJ!! ofie Paroubkov, jeho zkonit manelka se po letech ozvala z internace na ostrov na Mchov jezee a potrvrdila Paroubkovo nkdej angam v obskurnm spolku ELEFANTA. Bval koadjuktorem a podlel jse na distribuci antiembry. Tm vzala vtr z plachet Halkovi, kter s touto informac v rukvu hodlal v kandidatue na pedsedu vldy hodlal Paroubka vyhodit ze sedla.

Radomr Mal 11:53:17 23.11.2009
Pane Jardo, myslm, e pirozen zkon (nutno dodat: mravn) byl tady ji vcekrt definovn, povauji proto za zbyten pst tady na toto tma traktty.

Jarda 23:03:17 16.11.2009
Ad: Felix a dr. Mal: m a jak chcete definovat "pirozen zkon". Je naprosto jasn, e se jedn o nzor, kter ve spolenosti prosad ti silnj. Dve byla sil katolick crkev - i prosadila svoje nzory. Kdy zeslili liberlov, pozdji komunist, prosadili sv nzory. A a zde pevldne islm, prosad sv nboenstv. To je logick vvoj.
Kter bh je ten prav - Jahve, Allh, "opeen had" May i jakkoliv jin?

Jet k tm pohanm. Kdy jsem jako mladk etl mayovky, s divem jsem zjistil, e Indini nebyli ateist. Naopak, byli hluboce vc - ve Velkho Ducha. Podobn psal i J.V.Fri o jihoamerickch domorodcch. Konstatoval, e ij podstatn duchovnji ne Evropan.

Felix 19:22:53 10.11.2009
etl jsem, ale nebudu odpovdat pro nemonost logick domluvy. Quod scripsi, scripsi.

Radomr Mal 15:25:12 10.11.2009
Mil brate Felixi! Promite, ale opt Vm nerozumm, co jste chtl ct. Rozhodn ale na rozdl od Vs tvrdm, e stt ve vtinov katolick spolenosti m u s podporovat pln vechno to, co je vyjdenm katolick vry, to je morln princip. To samozejm neznamen, e bude zkonem trestat kad tk hch. To bylo jasn u sv. Tomi Akvinskmu a jet pedtm sv. Augustinovi, e toto nelze, e hchy, kter nemaj bezprostedn spoleensk dopad, nen mono trestn sthat, ano, dokonce i nkter z tch, kter spoleensk dopad maj, nemus stt vdy a za vech okolnost trestn sthat, jestlie by to zpsobilo vt zlo (to ovem se netk potrat, vrada je vdycky z pirozenho hlediska nejvtm zlem).
Jinak nechpu V div, kdy se ptte, jak je mon, e katolci, tebas sprvn, hlasuj o vcech, kter hlasovn podrobeny bt nemaj. J tak samozejm zastvm nzor, e potraty, eutanzie, homosexualita, polygamie, rozvody atd. jsou vci, o nich by se hlasovat nemlo, ve stt, kde maj katolci vtinu, by toto mlo rozhodn platit, ale tam, kde plat (bohuel), e tyto otzky jsou podrobeny hlasovn, je povinnost katolk se hlasovn astnit a zabrnit vradm nenarozench dt nebo starch lid.
Nerozumm tak Vaemu konfuznmu vyjden, e "...odstrann k ano, ale jen pro ty konkrtn ppady, kdy pokozen(v tomto ppad ateista) dodruje pirozen zkon." Vae dal vty napovdaj, e nepedpokldte, e by ateista tento pirozen zkon vbec mohl dodrovat, ale i kdyby dodroval, tak dn soud nem morln prvo poadovat odstrann ke, nstroje na spsy, bez ohledu na to, jestli ateista, jen to d, dodruje nebo nedodruje pirozen zkon ( i kdy on samozejm, jak dedukujete sprvn, ho nen schopen dodrovat prv pro svj ateismus), to je k tomu absolutn irelevantn.
Ad nboensk svoboda: To je vc naprosto jasn. Nikomu nelze katolickou vru nsilm vnutit. Hinduistu ani mormona (mimochodem: mormoni v v jednoho Boha, ne v miliony boh, jak pete, jsou bli muslimm ne pohanm) nelze sttnm donucovnm a hrozbami diskriminace i jet neho horho nutit k pijet katolick vry a ke ktu. Na druh stran vak je teba rozliovat soukromou a veejnou sfru. Hinduistm nebo animistm je teba zakzat, aby svj kult, kter je vzvnm dmon, praktikovali na veejnosti. Pokud tak chtj dlat privtn ve svch domech nebo na odlehlch prostranstvch, nech tak in, ale nesmj pro to agitovat mezi katolickm obyvatelstvem. Jestlie vak pi tchto ritulech se dopoutj nap. ritulnho smilstva nebo dokonce praktikuj lidsk obti, je teba jim to zkonem zakzat a kdy to pestoup, potrestat podle zkona, i kdy toto by se dlo v privtn sfe. Co se tk klasickch pravoslavnch nebo protestantskch denominac, nech maj sv kostely, koly a ve potebn k nboenskmu ivotu, s nimi je nutno zachzet jinak ne s pohany.

Felix 13:45:08 10.11.2009
Problm je jasn teoreticky eiteln, pedevm je teba u veho rozliovat pirozeno a nadpirozeno - vyjden katolick vry m ob sloky. Nelze sttn podporovat pln vechno to co je vyjdenm katolick vry, ale stt mus mnoho jinho z vyjden katolick vry nejen podorovat, ale mus bt na tom i postaven. Tady se stalo, e diskusi podlh vechno. Jak je nap. mon, e katolci hlasuj (teba sprvn) o vcech, kter nelze hlasovn podrobit? O mnoha vcech se prost nehlasuje. Jak je mon, e se hlasuje o nboensk svobod? Nboenskou svobodu ano, ale jen pro ty, kte se neprotiv pirozenmu zkonu. Islm m mnohoenstv a je toho mnohem vce - co diskvalifikuje islm od nboesk svobody. Soudn rozhodnut o odstrann k ano, ale jen pro ty konkrtn ppady, kdy "pokozen" (v tomto ppad ateista) dodruje pirozen zkon. Souhlas s rozvody, tv ateistick vra je diskvalifikovna - nem prvo se vyjadovat k vyvovn ke, kter je vrazem plnho dodrovn pirozenho zkona a mnohho navc. Ukzalo by se, e v t kter td vyven k neme vadit lovku, kter dodrje pirozen zkon. Nboenskou svobodu tedy ano, ale pro kter nboenstv? Ukazuje se, e je to svoboda jen pro katolick a pravoslavn nboenstv. Protestanti jsou v rozporu s pirozenm zkonem, nemohou mt tedy nboenskou svobodu. Anglikni maj u u svho zakladatele rozvod, jak mohou mt nboenskou svobodu? Stt m povinnost vechna nboenstv ovovat, co do udlen nboensk svobody. Mormoni nesmj mt nboenskou svobodu, protoe je jist, e Bh je jeden, kdeto oni uznvaj miliny boh. Stejn hinduismus. Atd. Ovem s mnoha stmi pspvku pana dr. Malho absolutn nelze tak, jak jsou napsny, souhlasit. Kdyby to nepodepsal on, ml bych za jist, e to je provokace.

Renda 13:31:01 10.11.2009
J mm obavy, e toto naim naivnm bratim lidovcm a ostatnm eurohujerm oi neoteve, stejn tak jim neotevela kauza Buttilione.

Radomr Mal 12:56:59 10.11.2009
Ono ale kad zlo je k nemu dobr. Snad ten hanebn rozsudek oteve mnohm katolkm konen oi.
Jet ad laick stt: "Zdrav laicismus" a nepoadovn privilegi m sv oprvnn ve spolenosti, kde katolci nemaj vtinu. Ale tam, kde ji maj, je teba nekompromisn poadovat sttn ochranu a podporu, neuil bych slova "privilegia", nebo tomu modern lovk, odkojen antikatolickm liberalismem, rozum tak, e klrus pro sebe d vysok platy a bohatstv. Preference, jakou poadujeme, vak spov v uznn, e katolick nauka je jedin prav a vyvozen z toho dsledk pro vchovu a zejmna pro legislativu. Byl jsem v z v Blorusku a - ani bych byl stoupencem Lukaenkova reimu - tak pravoslavn crkev tam m skuten sttn preferenci a podporu v irokm slova smyslu. Pro toto neme existovat v zemch, kde je katolicismu vtinovm nboenstvm? Odpov byla u eena jinmi: Protoe crkevn reprezentace se sama vzdala v dsledku "ducha II. vat. koncilu" tohoto nroku.

Renda 09:05:30 10.11.2009
Ono je divn, kdy se nkdo rozhouje nad odstraovn k, ale souasn chce, aby Crkev nemla ve spolenosti sv vsadn postaven, tak jak je vsadnm islm v arabskm svt nebo protestantismus ve Skandinvii. Nem mt vsadn postaven v zemch typicky katolickch, souhlas se s ist laickm sttem. Napluje se konciln dokument o nboensk svobod, jej teze byli nkolikrt odsouzeny papei.
Pak se dotyn div, e parlamenty odsouhlasuj potratov zkony, reg. partnerstv s dal zrdnosti.
V tomto protestu nejde ani tak o vru,ale jakousi nrodn tradici.


Felix 20:45:23 09.11.2009
K tomu jsem jinde podotkl mj. toto:
"Jak je v tchto dnech dobrm zvykem, zael jsem na hbitov. Uprosted (nyn mstskho) hbitova stoj velk k s mohutnm soklem. Jsem zvdav, jak dlouho tam bude stt. Sta, aby se nael oban, kter pod aobu, poene to k eurosoudu, a bude se bourat. Nen s tmi postoji, kter zainteresovan dnes zastvaj, jin budoucnost. Vjimka z LS nevjimka z LS, kterou konen z nich ani nikdo neocenil."
Problm k je jen viditeln pika ledovce multikulturalismu. Domnvm se, e v zjmu pokraovn ideologie multikulturalismu (a rovnoprvnosti vech ped zkonem) budou obtovny i ke a bude se ekat na dal problmy, kter pak s definitivn platnost pimj zastnn k revisi stanovisek. Ale to klidn me nastat a nastane skuten pronsledovn. Historie pak bude dotyn volat k zvren odpovdnosti.

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička