Spomienky absolventov koly
 
Meno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

MUDr. A. Koleniov, r.Kovcso 11:16:33 31.10.2006
.... Tak znme nm chodby, lavice triedy,
tak znmy ten zvonekov hlas,
tak znme tie tvre, o denne sme stretli
a chodby stan tisckrt.

Vaky slov epot nm schdza z pier,
vaky tk srdca ozva sa len,
vaka zra z naich o k Vm,
akujeme, profesori, za vetko Vm.

Zavr sa dvere na naej triede
a potom, zvonek, zazvo posledn raz.
Tak ako voda utiekli tie roky,
utiekli roky... a s nimi kolsk as.....

Tieto slov ns sprevdzali pri poslednej rozlke so kolou, ktor sa stala sasou mjho ivota. Spomienky na profesorsk zbor s tie najlepie. Dali nm pevn zklady pre alie tdium, asto boli prsni (ale vedeli preo), ale bolo aj dos zbavy. A kolektv? Bezstarostn ivot, cel svet patril nm, mali sme len jednu povinnos - ui sa.

tdium na Gymnziu v Moldave n/B bolo jedno z mojich najkrajch obdob v ivote.

PaedDr. J. Liszkaiov 11:15:34 31.10.2006
Po prv: Fantastick kolektv pedaggov - priateskch, tolerantnch, ale aj naronch, vychovvajcich naalej alie genercie

Po druh: Nezabudnuten kolektv spoluiakov - po rokoch z ns vyrstla vzdelan, estn a pracovit genercia

Po tretie: Spomienka sa spja aj so smtkom, tragick strata triednej pani profesorky PhDr.A.tovkovej, ktor do ma vtepila semienko budceho pedagga

RNDr. Alexander Hudk 11:14:52 31.10.2006
Akoby to bolo vera. Cestou v autobuse sa stihla dopsa loha z matematiky alebo sloh, rozobra vsledky futbalu, hokeja, i najnov film. A u sme sedeli v triede. Cesty osudu ns zviedli zo vetkch svetovch strn a posadili do spolonch lavc. S tbou objavi nieo nov a vykroi rzne do ivota. Priatestv, lsky i sklamania, tby i vyznania - a nai profesori. V skromnch podmienkach, ale o to s vm citom da nm vetko potrebn pre ivot. A my sme sa vaka nim nestratili. Rozili sme sa do vetkch ktov Slovenska a zakotvili v rznych profesich. Ale vdy sa vieme stretn, porozprva a zaspomna si na kolsk asy. Na naich profesorov, priateov, prv lsky a, samozrejme, pna kolnka. Na vetkch z nho Gymnzia v Moldave nad Bodvou.


Ing. Peter Hudk 11:13:25 31.10.2006
Spomienky vraj znamenaj prv prznaky staroby. Utkveli v pamti najm ist momenty poas tdia na Gymnziu tefana Moysesa v Moldave nad Bodvou.

Neviem presne definova vlastnosti profesorky biolgie. Urite sme ju vak mali vetci radi a nebolo to tm, e by sme sa nemuseli ui. Prve naopak. Preto ma zaujalo, ako naa triedna profesorka dokzala skbi, aby sme sa uili, akceptovali ju a uznvali zrove.

Opakom by som mohol nazva tvrd, nekompromisn prstup pri vube chmie, kde drviv vina hundrala, nadvala (vrtane ma). Boli vak vborne pripraven a na vysokej kole, ako jeden z mla, som pri skke z chmie (bol to straiak, o ktorom sa hovorilo na celej fakulte) nemal iadne problmy.

S nostalgiou a miernym smevom spomnam na pravideln divadeln predstavenia. Navtevovali sme ich najm vaka pani profesorke sloveniny, rutiny. Zo zaiatku sme to brali ako veget. Hovorili sme si: Parda, ve zajtra sa nebude ska. Ale dnes, s odstupom asu, by to mohla by povinnos, ako privies mlde k umeniu a kultre takou ndhernou formou. Mono ju nikto ani neocen, ale v dui kadho z ns nieo pekn ostane. Zrove to patr k prirodzenej inteligencii. Vrti sa to vo forme sprvania sa, i u k deom alebo k svojmu okoliu, v ktorom ijeme.

Najobbenejm predmetom bola telesn vchova. Vidm v nej priestor ako pritiahnu mlde k portovaniu, spereniu, ui sa vyhrva a aj prehrva, lebo v ivote je to takisto sam tvrd boj.

Tu sme dostali monos hravou formou vyska si vetky porty a sae aj na kor vonho asu pna telocvikra. Podporoval ns a ukzal nm, ako je to sai so portovmi gymnziami. V takch chvach sme si uvedomovali nau nedokonalos a malos.

Zrove ma to motivovalo a ukzalo, e ke chce lovek nieo dosiahnu, mus na sebe viac pracova, v tomto prpade trnova.

Na tieto tyri krsne preit roky a na prpravu do ivota spomnam a stle budem spomna s smevom. Srden vaka vetkm tm, ktor obetovali aj mojej vchove ksok svojho ivota.

Vojtech Bodnr 11:12:50 31.10.2006
Na jar roku 1975 si ma zavolali sdruhovia Bojko (riadite) a Balga (zstupca riaditea) do riaditene a poloili mi jednoduch otzku: Chce sa sta predsedom celokolskho vboru SZM? Nakoko som zvzcku prcu vykonval na rovni triedy, tto vzvu som zobral vemi serizne a shlasil som. Najdleitejou podmienkou toho, aby si mohol robi tto funkciu je, e od dnes neme chodi do kostola, pokraoval sdruh riadite vo svojom prhovore. To by ste neverili s akou radosou som oznamoval doma, e u nemem chodi do kostola.

Zvzcku prcu sme zvldali vemi spene, ve som mal vo vbore tak es ako Joo Varga, i Darinka Semanov.

Dochdzalo samozrejme aj ku stretom medzi zvzkmi a vedenm koly.

Mali sme zaroben peniaze a chceli sme zariadi klubovu. Najv problm bol njs vhodn miestnos. Boj nastal o kabinet sdruky profesorky Vavrkovej. Nakoniec nm bolo vyhoven a dnen asi 1 ,B trieda sa stala naou klubovou na gymnziu. Dodnes s na chodbe tie kresl a stolky, ktor boli v klubovni. Pri zariaovan klubovne dolo ete k jednej zaujmavej udalosti. Nakoko sa dlhie rozhodovalo o zriaden klubovne, doiel nm biliardov stl skr, ako sme ho mohli kde umiestni. Tak kde inde ako do naej 3 .D triedy. Sdruh riadite Bojko ns rutinu a ke mal nvtevu, tak my sme ho trpezlivo akali v triede. Ke ns u ale prela trpezlivos, tak sme si zahrali biliard dovtedy, pokia ns nevymakol a nezobral nm gule. alia hra bola a v klubovni, ale aj to urchlilo rozhodnutie sdruha riaditea o pridelen klubovne pre zvzkov.


Ing. Ladislav Topork 11:11:58 31.10.2006
Ke si v mylienkach premietnem, ako sa mi na tto kolu nechcelo, nemem tomu dnes ani uveri. Nedokem slovami opsa zitky, ktor som tu preil. Nie raz sa v mylienkach vraciam pred katedru, kde vidm vdy elegantn pani profesorku Vavrkov, sympatick pani profesorku Pipov, i pna profesora Balgu s prsnym vrazom. Ve k predmetu matematika to aj pristane. Vidm aj vneho pna profesora Bojku, ktor sa k nm prihovral ubozvunou rutinou. Tak by som mohol vymenova aj alch, pre ktorch uenie bolo poslanm. Ak je to hrejiv pocit, ke tieto, pre ma vek osobnosti, mem stretn v uliciach Moldavy, stisn im pravicu a poloi tradin otzku: Ako sa mte, zdravko sli? Ve je tomu 35 rokov, o som s maturitnm vysvedenm opustil priestory tejto koly.

Osud mi uril, aby som sa po ukonen vysokokolskch tdi op vrtil do tohto mesteka. Denne prechdzam okolo budovy naej koly a stle sa mi nejak mylienka mihne hlavou.

Neviem, i je to povahou, ale ma obklopuj iba hrejiv mylienky. V mojich oiach s vetci star znmi rovnak, ak boli pred rokmi, ke som ich poznal ako tudent.

Mojm prianm je, aby si vetci iaci vili svojich uiteov a aby spomienky vetkch na kolu boli iba krsne a aby v starobe mohli poveda: "Keby som sa ete raz mohol vrti do tch istch kolskch lavc a preva tieto nezabudnuten chvle."

Preto na zver prajem pracovnkom koly, aby mali stle iakov, ktor radi tto kolu navtevuj, a iakov, ktor sa za prcu svojim uiteom odvaia dobrmi tudentskmi vsledkami a vanosou po cel ivot.

Mgr. Margita Galov 11:11:24 31.10.2006
Triedy strednej koly boli v budove bvalej banky na nmest, km zborova bola v budove starej koly, a tak sme vinou vas zbadali uiteov prichdzajcich na hodiny. Dodnes na nich spomnam s ctou a vakou, lebo aj v saench podmienkach sa snaili o kvalitn vyuovanie a vedeli v ns vzbudi celoivotn zujem o vzdelanie. Ich lsku k nm iakom sa slami mera ned. A ani sa nem. Aj preto nm chba nae tablo v budove gymnzia - tablo s fotografiami jeho prvch uiteov i iakov.

Mgr. M. Tthov rod. Tomkov 11:08:04 31.10.2006
Vrme sa do roku 1953, ke sme sa dozvedeli, e v bvalom okresnom meste Moldava n/B. sa zriadi jedensron stredn kola s vyuovacm jazykom slovenskm a maarskm. Nai rodiia privtali tto skutonos s nadenm a po prijmacch pohovoroch 1.9.1954 do prvho ronka nastpilo 42 iakov. Ako dnes spomname na nae zaiatky? Naa trieda bola umiestnen v nhradnch priestoroch bval slovensk sporitea, hodiny telesnej vchovy prebiehali v sle kultrneho domu, rozcviky pred vyuovanm sa konali na nmest, prestvky sme trvili na chodnku mesta, obedovali sme v provizrne postavenom baraku.....

Spoluitie slovenskej a maarskej triedy bolo priatesk, pedagogick zbor pozostval zo slovenskch aj maarskch uiteov, neuvedomovali sme si nrodnostn rozdiely, spjalo ns obhjenie dobrho mena koly. Spomname si na nae nadenie pri vstavbe dnenej budovy gymnzia, kde sme nespoetne vea hodn zadarmo odpracovali cez soboty a letn przdniny. S ctou si spomname na naich triednych uiteov pani Korandov, pnov Huku a Luka. Aj napriek akm podmienkam 27 z ns dosiahlo vysokokolsk vzdelanie.

Dnes sme u dchodcovia a teme sa z vsledkov prce koly, aj z toho, e nae zaat dielo pe svoju histriu.


Návštevná kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička