Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

nevc 20:59:48 03.08.2015
Nepromluv kivho svdectv, e? Cel lnek jsou pouze a pouze pomluvy, autor lnku vychz z informac z bulvrnch asopis, a ani zblo z tchto informac si pitom neovil. Crkev je jen pln darmorout, kte si nevid do huby. e se nestydte!!! Do pekla s vmi vemi pnbki. Nic nedlte, nudte se a dlte na svte akort zle. Fuj, je mi z vs patn...

Jan Vclav 15:45:48 08.11.2010
Vera jsem na internetu narazil na tzv. Animovanou mi. V em je odlin takovto me? V krtkm videu z animovan me konan v kostele, jsem mohl spatit: modern tance na sekulrn hudbu, divadeln scnku, kapuce a kiltovku na hlav chlapc, kte si kopou do mku ve v presbyti, ped svatostnkem, ped zraky kn, ministrant a astnk bohosluby.
e se to cel odehrv v kostele je jasn na prvn pohled. Myslel jsem si zprvu, e se to dje mimo mi svatou, ale na internetovch strnkch astnk tchto m je napsno, e se jedn o platnou mi svatou se vm vudy. Modlitby, ten, evangelium, kzn, pmluvy, poehnn atd. jsou proloeny ve uvedenmi aktivitami.
Kdo chce vidt, a zad do Googlu slova > Animovan me <. Pozor! Nkterm katolickm kesanm se me pi pohledu na video pitit!

OLDA 20:42:53 26.10.2010
Peji vem diskutujcm hojnost Bo milosti skrze poznn Jeho zmr s lidmi a tmto svtem 21 stolet.
Souhlasm s panem Michalem Seminem, e zejmna kn-duchovn vdcov jednotlivch crkv, i nboenskch spolenost mus mt rozliovac schopnost skrze studium Boho slova na zklad poznn a Bo milosti vyvolen.

Tedy nekonat skutky, kter ve sv podstat degraduj nejen vru v Boha a jeho Svatost, ale pmo znesvcuj samotnho Boha Otce,Syna a v neposledn ad i jejich Svatho Ducha.

Je zapoteb si uvdomit, e knz i duchovn vdce biskup nese za svoje jednn mnohem vt odpovdnost, ne adov vc ped JHVH.

Ona skutenost, e tito duchovn vdcov dvaj patn pklad, kter je v pkrm rozporu s Hospodinovou vl a pedsevzetm psob pohoren ze kterho se raduje duch tohoto svta, nebo je mu znmo, e jeho as panovn je omezen a druh pchod Jee Krista, kter je za dvemi.

Je potebn projevovat lsku ke svm blinm,ale duchovn past je povinen pst oveky tak, aby je pivedl do Boho Krlovstv. Pokud tedy neslou zkonm Bom slou odprci Boha Otce,Syna a jejich Svatho Ducha.

Pomodleme se za nae duchovn vdce, by nesely z cesty kter vede k vnmu ivotu a takto pivedli do zhuby mnoho dvivch obrazn eeno malikch-oveek.

Matou, 18. kapitola
6. Kdo by pak pohoril jednoho z malikch tchto vcch ve mne, lpe by jemu bylo, aby zaven byl ernov osli na hrdlo jeho, a pohen byl do hlubokosti mosk.
7. Bda svtu pro pohoren. Akoli mus bti, aby pichzela pohoren, ale vak bda lovku, skrze nho pichz pohoren.
8. Proto jestlie ruka tv aneb noha tv pohoruje t, utni ji a vrhni od sebe. Lpe jest tob do ivota vejti kulhavmu aneb bezrukmu, neli dv ruce aneb dv nohy majcmu uvren bti do ohn vnho.
9. A pakli oko tv pohoruje tebe, vylup je a vrz od sebe. Lpe jest tob jednookmu do ivota vejti, neli ob oi majcmu uvrenu bti do pekelnho ohn.

Luk, 17. kapitola
1. Tedy ekl uedlnkm: Nen mon, aby nepila pohoren, ale bda, skrze koho pichzej.
3. etete se. Zheil-li by pak proti tob bratr tvj, potresci ho, a bude-li toho eleti, odpus mu.
4. A by pak sedmkrt za den zheil proti tob, a sedmkrt za den obrtil se k tob, ka: el mi toho, odpus mu.


Ve dobr Vm peje OLDA.

Nevc vlastnm om 21:50:37 18.05.2010
Ano mte pravdu, na pohbu rasisty i poprae plynovch komor by skuten bylo pusto a przdno. Jen ti nejbli, pr starch stejn smylejcch kamard, mladch poblouznnc a samozejm pr kn abych tak ekl semnovskho typu. Amerian prost z njakho dvodu neradi chod na pohby fanouk masovch vrah. Nemaj v sob onu touho po evropskch vynlezech jako je komunismus a nacismus. Nikdy si nezvolili ve volbch lovka podobajcho se by jen vzdlen katolkovi Hitlerovi, i ku pravoslavnho semine Stalinovi. S rasismem svedli dokonce obanskou vlku ve kter zniili otrokstv a pozdji se vypodali i se segregac. Nevm kolik homosexulov a lesbiky povradili lid, zda nkoho nkdy vydvali inkvizinm soudm, zda vnucovali sv gendernzory havm elezem. Nevm zda kdy poslali heterosexuly do koncentranch tbor, jako to inili heterosexulov jim. Nevm, ale dost o tom pochybuji. Z textu se vak zd, e ano, zastnce sexulnch minorit je zde stavn do roviny s poprai holocaustu a to navc zpsobem, je vyvolv dojem, e je popram - pokud jde o crkevn pohby - kivdno. A co vc - homosexulov jsou navc zapltni do potratov tmatiky - copak nechtn dti jsou produktem homosexul a lesbiek? Mon se to mezi katolky mlo v, ale homosexuln mui spolu ponout dt nemohou a tedy je nemohou ani potratit, lesbiky jakbysmet. Ti o dti kemraj a mon nkdy dostanou ty, co heterosexulov nechtli a odloili do babyboxu. Lesbiky se mon dopd k umlmu oplodnn. Opravdu si myslte, e tihle lid sv tce zskan dti zabij? Kdee! To je bohuel parketa heterosexul. A pak tu mme pornoherce. Je absurdn st o vemonch pedofilnch hrzch odehrvajcch se za zdmi katolickch instituc, je jsou pchny nsilm na nejmench a pak si st text, kde je se strojenou cudnost kritizovn dobrovoln sex dosplch. Jiste je pornografie neslun, padl a kdov co jet, ale aby se nad n pohorovala instituce, je m co do inn s pornografi dtskou je minimln trapn. Spasitelova slova o oblench hrobech by se zde neminula inkem. Kristus se takovch nestranil a byl za to tak ostouzen. Ani prostitutek se nettil a zkonci mu to rdi pipomnali. Kristus dobe vdl, e bez poptvky nen nabdka a e na jednu takovou hnici pipad hodn hnk, je se t ctihodn ct. I kamenovn cizolonice nboenskm horlivcm znechutil a k pli.

Mon pevor Jindich Zdk Charouz nevdl o koho jde, stejn jako jste to nevdl Vy pane Semne. Neml kamarda znalho problematiky. Mon je pevor Jindich Zdk Charouz stejn ist a svat jako Vy pane Semne.

Marie 19:44:42 17.04.2010
Po peten tohoto lnku ctm povinnost zastat se elivskch premonstrt. P. Jindich Charouz O.Praem., zastupoval ped nkolika roky v na farnosti. Mi sv. slouil vdy velmi usebran a zbon. Kzn ml peliv pipraven, bylo poznat, e je to lovk nejen s velikou vrou a lskou k Eucharistii, ale i lidsky vzdlan a setl.
Na on svatb jsem nebyla, nevm tedy, jak byla nevsta v kostele pi obadu obleen.
Nevm, e by P. Jindich Charouz jednal v rozporu s Kanonickm prvem, upozoruji vs, e v tomto smru se dopoutte pomluvy.

Jefoe 10:51:17 15.10.2009
Pane Semne, kdo slou vmi navtvovan me svat? Kn z FSSPX?

dana 12:25:38 05.10.2009
Satek pornoherc v elivskm kltee povauji za belskou provokaci a vsmch vem knm,kte zde v internaci trpli.Srovnejte,jak provokuje katolky madona,vPolsku chtla mt koncert na svtek Panny Marie,do mdi ekla,e pro dv krlovny v Polsku nen msta.Satan pouv ke svm clm znmch osobnost a u modern.kn m snadnou prci.Co by na to ekli bval vzni.Jen mlo jich u asi ije.Ped pr lety zemel otec Zbal,kter napsal knihu fe znte eliv?Vm pane Semn chci podkovat za vai odvahu,estnost,pravdivost.Tko se lovk dostv k pravdivm informac,ale zde vdycky.Vae lnky a lnky dr.Malho jsou pro m vdy pnosem,roziuj a osvtluj zasten vci

Renda 11:20:59 18.09.2009
Pane Radovsk, nevm, co mte proti tomu, e byl lnek zveejnn. Je pravdiv, byl pevzat tum z idnes. to, e nedali dotyn odpov je jejich problm. Ani nevte, jak bych si pl, aby se pan Aichmaierov skuten obrtila. Kdyby to myslela vn, neveme si za svdka svou bvalou lesbyspolenici a oblee se vhodn. Kdyby to oddvajc myslel vn, tak ji upozorn na to, e i vzhledem ke svmu stavu se me slun oblci. Kacovm nen ten, kdo pohoren dl, ale ten, kdo na nj upozoruje. Natolik za lta znm modernismem prolezlou eskou crkev.

Josef 16:00:24 17.09.2009
Tomi, jist dl naivity ve Vaem pspvku je. Za nkolik minut se ned zjistit prav stav problmu, o kterm pete. Modernismus je u tak vrostl, zvlt u klru, e to je na generace. Pape jist o tom dobe v.I kdy se mnoh jev jako povrchn, nemus to doopravdy tak bt. Njak bych se tm netrpil.Stle bude platit Augustinovo o neklidnosti hledajcho srdce, kter nakonec spoine v Bohu. Nebude to ovem bez bolesti.

Tom 14:09:36 17.09.2009
Modlm se za nvtvu papee v R, aby ml alespo nkolik minut asu na zjitn vc pravch a nsledn jsme se dokali een - myslte, e jsem naivn, kdy doufm v nvrat crkve ke svm pravm koenm? Vte, kolik svateb a kt bez splnn zkladn podmnky ktu do vry OBOU rodi za poslednch 20 rok bylo v R? J ne... podle toho, co vidm ve svm okol si troufm tvrdit, e mnoho destek ne-li stovek...

Michal Semn 21:26:00 13.09.2009
Ven pane Radovsk,
podle jakch kritri posuzujete, ktermi vroky vane Duch Bo a ktermi nikoli? Podle Va nmitky se zd, e tm arbitrem jste v posledku Vy. Pokud je tomu opravdu tak, a j opravdu nevm, pro bych ml podle Vaeho pspvku soudit jinak, pak tu poznmu o troufalosti vi Duchu svatmu radji vzthnte na sebe.

Jan 15:18:34 11.09.2009
Jakube, z eho usuzujete, e nem pan Radkovsk pokoru ped Crkv? Nevm, kde berete tu jistotu, e lnky, kter se odvolvaj na nauku Crkve jsou inspirovny Duchem Bom.

Jakub 12:01:42 11.09.2009
Mil pane Radovsk,
Michal se, pokud vm, odvolv vdy na nauku Crkve a ta, jak znmo, m plnost Pravdy, protoe je vedena prv tm Duchem, kterho vy v jeho pspvcch postrdte.
Take trochu vce pokory ped Kristem a Jeho Crkv by vm nekodilo.

Miroslav Radovsky 18:45:52 10.09.2009
Van pane Semne, etl jsem dal Vae lnky, kter uvdte na svch website, jste lovk, kter se sna o upmn vci, ale chyb tam Duch Bo, kter vane kudy chce.
Obdivuji Vai troufalost vi Bomu Duchu.

basileus 12:18:51 10.09.2009
Pan Semm, pln souhlasme s Josefem Flaviem. Pokud jim odpovdi z kltera nepily, nevme pro lnek zveejuj. Zkusej vychladnout...

Renda 08:13:10 09.09.2009
Ona ta pan Urbnkov v, e v minulm ivot byla popravena za Kateiny Velik, od t doby pr m problmy s krn pte. Jej pejsek byl v minulm ivot jej manel kter ji tral, nyn je za trest ona jeho panikou. Takovm lidem dvaj zelenou. Nebo kdy hereka Ta Fischerov komentuje adventn koncerty a pitom v parlamentu byla hlavn zpravodajka pro zkon o registrovanm partnerstv.

miroslav krabec 10:39:05 07.09.2009
byl jsem v eliv ped rokem na mi sv. u pleitosti vro bohosluby za pol. vzn v r.68- tehdy jsem si v rmci me sv.- ped poehnnm vyslech jmavou pse Nadi Urbnkov o pejskovi jak el do Betlma- pochybuji siln, e tohle pipout rubriky NOMu

Michal Semn 14:49:52 06.09.2009
Ve svm lnku jsem se odkzal na server Novinky cz., kter uvedly osobu pevora. Jet ne jsem svj lnek napsal, dal jsem na vech dostupnch emailovch adresch kltera o potvrzen mediln prezentovanch fakt. Do dnenho dne jsem od dnho z adrest neobdrel odpov. A ji obdrm a bude v n uvedeno, e za tento skandl odpovd provizor a nikoli pevor, pak svj lnek v tomto smyslu upravm.

jozef flavius 12:56:09 06.09.2009
a pardon za pravopisne chyby

jozef flavius 12:54:55 06.09.2009
pan Semn mali by ste si najprv overyt kto vlastne sobail a neoieroval prevora patra Jidricha. Pokia viem tak funkcia provisora a pravora je odlina a zastvaj ju in osoby. Bol by som rd aby ste si opravyli myln informcie za pochopenia akujem.

Jakub 12:37:50 06.09.2009
eliv nepochyn zanikne. Klter vyme.

pan Contras 19:58:55 05.09.2009
Kdyby Aichnajerov byla "nalezena", nevlezla by do kostela obleen jako kurva.

Oekvm, e Hospodin bude viditeln (podobn jako zemtesen v Asissi za modlu na olti) trestat v elivi, protoe toto svinstvo prost zaslou veejn trest.


Miroslav Radovsky 16:28:55 05.09.2009
Tak, brati a sestry jste se tady pouze dohadovali. Chyb mi tady podstata veci.
Milujc a hledajc Bh kadho lovka.
Jak se nm prezentuje v Bibli, tak hledal Ty nejuboej a nejopovrhovanj lidi v tomto svt a jsem pesvden, e se tento Bh natst nezmnil. Pn ns chra soud nad druhmi. Co jsme my, kad z ns.

Petr Pohorsky 07:27:07 05.09.2009
Michale: Tvoje zprava o skandalu v Zelive me
zarmoutila. Znam klaster v Zelive; Minuly Opat
Vavrousek by jiste takovou ostudu nedovolil.Klaster Zeliv figuruje v zivotopise Jarky Kozla: Blanicky Rytir.
Michale, delas dobrou praci pro Cirkev, chvala
Bohu! Pozdrav Tve rodine!

Michal 08:02:35 04.09.2009
Souhlasm s Dr. Malm, e Vaim pspvkm nen snadn porozumt. Ironii jsem v nich nezaznamenal, prot jsem se dvodn domnval, e jejich autorem nejste Vy, ale nkdo jin. Opravdu z vaich pspvk nevm, jak nzory na vc zastvte. Ironizoval jste pozici nekatolickho pojet poslunosti vi crkevnm osobm? Pokud ano, nebylo to zejm. Z dobe napsan ironie se d prav motiv vyst. Mon jsem natvrdl, ale j to z n nevyetl.

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička