Nvtvn kniha
 
Jméno: 
Email: 
WWW: 
  1+1=

    

Miroslav Pov 19:08:49 16.12.2009
Do tet tvrtiny Vaeho lnku musm s Vmi (smutn) souhlasit. V posledn tvrtin se mlte. Islm je v nkterch zemch "tolerantn" pro evropsk vliv. Ovldne-li islm Evropu, posl i v zemch ve kterch je zatm "tolerantn." Nemluv o tom, e nboenstv Liproroka bude mt navrch nad Pravdou.

Jarda 17:57:58 16.12.2009
Ad: David - Cha, cha, cha: Samozejm, vklad kadch nboenskch text je zleitost vry.
Samozejm, e islm svho boskho zakladatele m. Kdy Allh vidl, jak lid jeho inspirovan nauky neustle deformuj, poslal za Mohamedem andla, aby mu nauky pmo nadiktoval, aby nadle nebylo pochyb, co si vlastn peje.

Vte, ohledn islmu v Evrop, myslm, e jeho en se bude dt docela pirozenou cestou. Za pr let muslimov v zp. Evrop vstoup do parlament a zcela legln zanou mnit charakter zkonodrstv. A protoe my jsme na tom Zpadu pln zvisl, tento proces bude probhat i u ns. Islm je nboenstv velice pzniv mum, take ti s jeho pijetm (v ele s vtinou hierarch) nebudou mt problm, no a eny si postupn zvyknou - tak jako ve vech islmskch zemch. D se pedpokldat, e v Evrop bude mt islm podobu z Tuniska a pod., ili docela tolerantn.

Radomr Mal 11:45:12 14.12.2009
Ad Felix: J nebudu a nechci spekulovat, co si mysl a nemysl souasn vcart biskupov, do jejich nitra nevidm. To mi nepslu. Pouze odmtm jejich "prominaretn" stanovisko, poplatn tzv. "mezinboenskmu dialogu", tj. nboenskmu synkretismu. Tato motivace jejich vyjden je v tomto zejm. Jinak jsem jasn pece ekl, e bych hlasoval tak proti minaretm. Pokud jste to nepochopil, tak opakuji: Mn vad nikoli samotn odmtnut minaret, ale motivace, s n bylo k tomu pistoupeno. Jedinou eticky oprvnnou motivac proti minaretm je podle mne obrana katolick vry, nebo i eji obrana autentickch kesanskch hodnot. Motivace obrany bezbon spolenosti je pro mne nepijateln.

Felix 10:49:17 13.12.2009
kdy tam nen racionln vaha, nen o em diskutovat.

Miroslav Pov 22:48:33 12.12.2009
Omyl, nepsal jsem o "jednot" s cizmi biskupy, ale ml jsem na mysli spolen vysok hierarchie v rmci Hnut fokolre, kter (doufm) bude jednou postaveno mimo Crkev. Toto rozkladn hnut je pinou mnohch souasnch bolest v crkvi i ve spolenosti. Logiku v jednn jeho len lze tko nalzt - proto mnohmu ani porozumt nelze.

Felix 21:14:11 12.12.2009
Kdy se ptm, co si dr. Mal mysl, nen to proto, abych zkoumal jeho mylen, ale abychom se doptrali pravdy. A kdy pete o jednot s cizmi biskupy, o jde tedy i jim? A kdy pete o tom t jednot mezi nboenstvmi, jist nemu se zeptat jich, ale zase: rozumm ptelstv, ale jak si tedy pedstavuj tu splenou vru s nimi. Je zakzno se ptt na obsah toho spolenho poznn o nadpiroenu, ale i pirozenu? Pece zase - jestlie o nco usiluj, snad vd o co? A j se ptm zde: o co? J tomu prost nerozumm, jejich postoj je mi zhadou. Nemte aspo text jejich vzvy katlkm, nebo komu to adresovali, proti zkazu? Pece tam to museli vysvtlit. Na Radiu vatikn stoj:
"e se jedn o politickou otzku, kter se dotk nboenstv a nboenskch prv a dodv, e minarety, stejn jako zvonice, jsou znamenm veejn ptomnosti nboenstv - to by svdilo, e smlej sten jako dr. Mal.
Dle se tam pe:
"Jako biskupov a vcart oban se tme z toho, e vcarsk stava ji neobsahuje lnky o vjimkch a byli bychom rdi, kdyby dn nov nebyly zavdny. Veobecn zkaz vstavby minaret by oslabil snahy, kter smuj k nastolen postoje vzjemnho pijmn v dialogu a respektu. Strach je i v tto souvislosti patnm rdcem. Vstavba a uvn minaret, jsou krom toho podrobeny veobecnm normm, kter plat pro vechny stavby. Pestoe uznvme reln tkosti v souit odlinch nboenstv, vyzvme ve shod s kesanskmi hodnotami a demokratickmi principy na zem, aby tato iniciativa byla odmtnuta.
ili chtj dialog a respekt, ale za jakm elem? Co m bt clem too dialogu? Co m bt clem toho pozorzumn? Vdy dialog me bt jen mezi rznmi. Jsou tedy proti jednot? To by jist odmtli. Ale polud jsou pro jednotu, pak jakou? Znovu co m bt jejm obsahem? Jist by odmtli, e se m njak vykuchat katolictv. Mn se to jev tak, e jsou proti jednot, jsou pro rznost a dialog mezi rznmi. Pak ale tp spolenost. Jinak tomu nerozumm.

Miroslav Pov 19:04:03 12.12.2009
Pane Felixi, sm vte, e takto Dr.R.Mal nesml. vcart biskupov nevystoupili proti minaretm aby tmto "bojovali" proti bezboectv. Mon spe nevystoupili proto, aby si "nepokorpili" sv fokokamardy z okolnch zem, kte pece tolik usiluj o ir "mezinboensk" ekumenismus...


Felix 16:49:01 12.12.2009
Take myslte, e ti biskupov jednali v intencch Vaeho nzoru - radi islm ne bezboectv? kdy tedy lidi hlasovali smrem - radi bezboectv ne slm? To byste ml bt s jejich postojem spokojen, ne? Protoe pokud jsou to liberlov, pak by lid nenutli a nechali by je, a to dopadne, jak chce. Asi to nebuou liberlov, asi maj njak cl, ale jak?
(Oba zemn opaty a tyi diec. biskupy jmenoval minul, ale dva diec. biskupy jmenoval souasn pape - to u je dost!)

Radomr Mal 12:36:38 12.12.2009
S postojem vcarskch biskup nesouhlasm. Ani mne nepekvapil. Jsou to vtinou liberlov, vjimkou je pouze chursk Huonder. je teba znt systm volby biskup, do nho mluv na zklad dvjch dohod mezi sttem a Crkv (sp mezi jednotlivmi kantony a Crkv) rzn pastoran rady, sestvajc asto i z lid, kte se netaj svm odpadem od Crkve. Dky tto zoufal situaci byl ped lty takka vytvn z Churu vzcn pravovrn biskup Wolfgang Haas, pro nho potom pape Jan Pavel II. zdil samostatnou dieczi v Lichtentejnsku. O rovni vcarskho katolicismu vm uit napov skutenost, e tamn farnosti hojn zvou na pednky arciheretika Hanse Kuenga.

Felix 13:03:15 11.12.2009
No dobe, njak ta to bylo. Ale nenapsal jste nic na tu otzku o postoji biskup. Bojte se?

Radomr Mal 11:50:33 11.12.2009
Ad Felix: J samozejm netvrdm, e vichni, kte hlasovali ve vcarsku proti minaretm, jsou bezbonci, jsme pece lid na urit rovni a toto je nm jasn. Napsal jsem pece, e kdybych byl vcarem, budu tak hlasovat proti minaretm. Jestlie vcarsk venkov hlasoval proti minaretm z kesanskch pozic, jak patrn naznaujete, dky mu za to. Jenome ani v toto moc nevm, nkolikrt jsem ve vcarsku byl a i na venkov je religiozita velice slab, kostely zej przdnotou, spe jde o jednotliv kraje, kde se jet vra jaktak dr, nap. katolick kanton Wallis, v protestantskch kantonech je to u pln a na mal vjimky sekularizovan. Jene sta prost aritmetika. Ve vcarsku ji ped lty vtina obyvatelstva si odhlasovala potraty, co signalizuje obrovsk propad vry, a u se nm to lb nebo nelb. Jene vtina obyvatelstva te tak odhlasovala zkaz minaret. Znamen to tedy, e mnoho vcar hlasovalo proti minaretm nikoli z kesanskch, nbr sekulrnch pozic a na tom nic nezmnme. Nejvc mne ale znepokojilo, e kampa proti minaretm vedla i ta mdia, kter jinak vystupuj zjevn protikatolicky a liberln.

David 11:47:40 11.12.2009
ad Jarda : chacha cha, dkuji dobe jsem se zasml. Tak prvn mluvme tu o lidskm spoleenstv tak jak ho znme dnes, njak nepodloen teorie o pithecantropech a pod. jsou jen teorie a maj spoustu dr. Take o nich nemluvm.
Co se te "bj" z bible, tak ta rozhodn nevchz ze sumer i babyloan. To e to dv zapsali neznamen, e to dv njak kmen nepedval stn (naprosto plnohodnotn teorie vi jinm). Mimochodem, prv podobnost starch mt s bibl dokazuje, e lid pochzej z jedn oblasti.
Myln ovem pete, e kesanstv vylo z idovstv, to je jen dnes velmi chtn aby se dokzalo, e jde jen o lidsk uen. Kesanstv je naplnn idovstv (pokud to pouiji ve smyslu vry). Neustle je vyvolen nrod, ovem po naplnn starho zkona Kristem u ne jen id, ale vichni kdo jsou v katolick crkvi
Naproti tomu islm je nov uen nebo nem ani boskho zakladatele a ani nic nenapluje, ten opravdu vychz z idovstv a kesanstv a pidv si to co se mu hod (nap. kdy mohamed zatouil po en jinho, hned ml vidn a up mnohoenstv je tu).
Co se te kultury a vdy, tak mon v njakm tom stolet by musulmani vyhrli, ovem je se nutno dvat na celch 1400 let a to katolick kultra a vda vtz.
Nebt biskup a eholnk mnoho cennho by lehlo popelem, crkev zachovala a pedala dl uenost starovku a prv ve stedovku kdy se zakldaj university se rozvjej zkladn vdeck a kulturn obory. Novovk se svoj iracionalitou a smyslem pro chaos by nikdy takto nepostoupil a navc i v tom novovku hrla ve vd i v umn crkev velkou lohu.
Co se te misii o kterch mluvte tak j o voze a vy o koze, to nejsou misie nebo nevte jak m to slovo v kesanskm slovnk vznam. Nakonec vm popeji aby se vmi obhajovan islm nezastavil u vaeho prahu a nezaal misie i u vs, mon pak ale zanete smlet o tom jak je prav nboenstv a jak nen jinak.

Jarda 10:21:41 11.12.2009
Ad David: No, kesanstv je od potku lidstva??Cha, cha! Pedn nejsme vbecschopni stanovit potek lidstva. Antropologov uznval lidstv od doby, kdy "njac pithecantropov" zaali mt njak duchovn pedstavy - za co se povauje pohbvn zemelch. Myslte, e to jako bylo kesanstv?
Nepochybn mte na mysli Star zkon. Ale jeho zkladn bje - stvoen svta, potopa ...- vychzej z jet starch sumerskch a babylonskch bj. Myslte, e Sumerov a Babyloan vyznvali kesanstv?
Tak jako Izraelit svm posvtnm uenm navzali na star tradice, kesanstv vylo ze idovstv a stejn tak i islm vyel ze starch tradic, tedy idovstv a kesanstv. Take i jeho uen, stejn jako kesanstv, i idovstv, m stejn, prastar zklady.
Islm ve sv dob ml daleko rozvinutj kuturu i vdu. To e zaostal je dno prv jeho vrounou rigidnost. Evropsk, chceteli kesansk spolenost se zaala technicky rozvjet a kdy nboenstv vyhradila vhradn jeho prostor. Nepochybujte o tom, e kdyby biskupov rozhdovali o tom v em a jak lze bdat, e by nae technika byla tak vyspl.
Islm samozejm vyvji misijn innost a jak vidme pmo v Evrop mimodn spn. No a pro sv vc pstuje i charitu a logicky ji nepstje pro nevc, vdy stejn pijdou do pekla.

David 06:15:03 11.12.2009
Ad Jarda : jako vtip pro zasmn je to dobr. Take zante - islm vznikl okolo roku 660 kde mte tu nepreruenou lnii od potku lidstva. Jak pnos pro spolenost m? To peci vidme kde byla obecn crkev je kultra a vzdlanost kde je islm no :) misie a charita jsou vbec pednost islmu. Nezlobte se na mne, ale tohle pipisovat islmu, to u je opravdu siln humor.

Felix 22:23:50 10.12.2009
1. Toto jste popsal skvle, gratuluji. Ale myslte si, e tamn biskupov dali hlasovat pro minarety proto, e islm je lep ne bezboectv? A za druh: Pro myslte, e proti minaretm hlasoval venkov a ne msta? Je venkov bezbonj ne msta?
2. To sem ani tak moc nepat - eknu to cel pln jinak: Bylo dobr st Rude prdy (prvo). Stejn tak je dobr sledovat, co plkaj muslimv. Zato sledovat nap. esk mdia, myslm, cenu nem protoe to jsou vtinou blboly beze smyslu (dobrho i patno). Ale to bylo mnou nadhozeno jen mimochodem - ohledn muslimskho nerozliovn sekulrnho a kesansk.
3. To bycom mli rozpracovat, j myslm, e Vae stanovisko nen bez chyby a nen pirozenm zkonem nijak zvl᚝ zdvodnno. Nemus bt vak moc myln. Mlo by se to promyslet. A je to nesmrn dleit - viz zdnliv rozpor Syllabu errorum o nboensk svobod a Dekretu o nboensk svobod 2. vatikna. Toto uvst na spolenho jmenovatele - myslm, e se o to jet nikdo nepokusil a jsem pesvden, e to jde. Nesmrn nalhav a dleit.

Radomr Mal 17:00:05 10.12.2009
Ad Felix: Jestlie nkdo, by pokrytecky, pispje k dobru, mme to jist pijmout. Jene kladu si otzku, jestli je opravdu dobrem odmtnout minarety z pozic antichristianismu a laicismu msto z pozic katolick vry. J se Vm piznm - a asi se mnou nebudete souhlasit - e kdybych ml volit mezi dvma zly, tj. ateismem nebo chcete-li sekulrnm laicismem a islmem, volil bych to druh jakoto men zlo, i kdybych tam ml t jako oban druh kategorie v tvrd diskriminaci, jak vtina katolk v muslimskch zemch ije. Je mi jasn, e islm je falen nboenstv a hrozbou pro Evropu, obsahuje adu nelidskch ustanoven, nemuste mne o tom pesvdovat, ale pece jen aspo vyznv Boha Stvoitele a chrn nenarozen i konc ivot, co je pece jen v pirozenm du hodnot o stupnek v ne modern sekularismus. Nemyslm si tak na rozdl od Vs, e komunist "v lecems mli pravdu". To, e nkdo kritizuje evidentn zlo, jet neznamen, e m pravdu. To dl i bel, kdy lovku stle pipomn jeho hch - a pesto je "otec li". Zle na tom, jak pedkld een. Komunist sice mnoha sociln ukivdnm lidem pomohli, ale za jakou cenu - to zajist vte sm.
A jet ad nboensk svoboda: J jsem se vyjdil zde na toto tma ji mnohokrt. V zemi s katolickou vtinou jsem pro maximln toleranci vech vr a pesvden, pokud nenaruuj pirozen mravn zkon, ale s tm, e legislativa mus garantovat ochranu Katolick crkve a soulad zkon s katolickou naukou. V zemch s katolickou meninou poaduji pro Crkev takovou mru volnosti, kter j umon plnit jeji apotolsk posln.

Jarda 16:48:53 10.12.2009
Ad: David ......Jinak dkaz jsou spousty......

Nu, dkazy, kter jste pedloil, se daj vzthnout i na islm.

Felix 13:29:54 10.12.2009
Pane dokroe,
tentokrt skoro se vm souhlasm, jen ne stm, e kdy nkdo pokrytecky pispje k dobru, e to nemme pijmout. Sm sv. Pavel - kdy se chcete odvolvat na Psmo - tak pe. Je pravda, e mezi hlasy prot minaretm a muezzinm jist byli dob lid i pokrytci. Nevad.
Mimo souvislost: je pravda, e muslmov ta dv pojet spolenosti, o kterch pete na konci poznmky spojuj. nen to ale tak, e pece jen maj oboj k sob njak blzko, b? A jist se mnou buete souhlasit: jen aby mla k sob stle ble. bel asto vid vci osteji, ne bn pozorovatel. Vzpomete na komunisty, jak v nmem mli pravdu a poctiv lid to pochopili nkdy a mnohem pozdji. Bylo dost takovch ppad. "Bute bdl."
Ale to se, pane doktore, peme o podrunosti.
Prvoad je toto: Jak se dvte na to posuzovn kadho nboenstv z toho hlediska, jak dodruje pirozen zkon? To by byla mela co? Nboensk svoboda jen pro nkoho. A pro koo?

David 12:43:53 10.12.2009
Ad Jarda: To je samozejm ji problm to je jasn. Ale principiln nelze uznvat dv vry za rovnocenn nebo stejn.
Pravda je jen jedna.
Mimochodem vra je dar, zle zda k pravd smujeme i nikoliv.
Jinak dkaz je spousty nap. veobecnost, nemnnost, trval kountinuita od zatku lidskho rodu, pnos pro kulturu a vdu a lidskou spolenost, respektovn a dodrovn pirozenho du, charita a neomezovn se jen na nrod i rasu

Radomr Mal 12:05:33 10.12.2009
Ad Felix: Mil brate! Podsouvte mi nco, co v mm lnku vbec nen. Myslm, e nikdo ze zde ptomnch ten ho nechpe ve smyslu "ohe na n". J bych sm urit hlasoval proti minaretm, ale nesnm pokryteckou hru na nco, co vbec nen. Jestlie tady vcarsk mdia, kter bn propaguj potraty, eutanzii a porno, kter vyuvaj kad pleitosti, aby si "rpla" do Katolick crkve, najednou bojuj proti minaretm a ukazuj tady obrzek venkovskho kostela s tm, e "takov vcarsko chceme", to snad by lovk musel bt naivn, aby toto nazval "zbonmi city" nebo "touhou po zbonosti" apod. Nota bene je zde dal nebezpen vc: muslimov nerozliuj mezi evropskm kesanstvm a evropskm sekularismem (laicismem), pro n potraty, konzumn materialismus atd. jsou stejnou soust kesansk kultury jako k a kostel. vcarsk mdia, o nich jsem mluvil ve, je v tomto jet vce utvrd.

Jarda 11:22:11 10.12.2009
Ze Sklennho kostela jsem pethl toto: ....Alarmujc roli sehrli v pedvolebnm boji ped hlasovnm pedstavitel crkve. Jejich nedostaten nasazen pro kesany pronsledovan v muslimskch zemch v povliv me kontrastuje s tm, jak uspchan zaujali v pedvolebnm boji stanovisko proti zkazu minaret.
Za Egerkingsk vbor Walter Wobmann, len Nrodn rady (vcarsk zkonodrn orgn).....

Ad David: Jak byste definoval tu pravou vru, jakmi dkazy byste pesvdil vcho muslima nebo "jen" evropskho ateistu.

ladislav Mal 10:48:44 10.12.2009
Felix je chucpe...!

Felix 10:33:59 10.12.2009
Mil Davide, dobe vm, e mnoz vcai jsou bezbon, ale pod lep takov bezbon, kter m zbon city, kter tou po zbonosti, ne takov, kter tyto city nem, kter zbonost opovrhuje. Pan doktor zaujm podivn, snad skrupulsn postoj "vechno nebo nic", dokonce "vechno narz a te". Dokonce i tento mal krek k dobru je pro nho bezvznamn nebo i kodliv. Jsou to ti katastrofici, kte chtj, aby pila katastrofa, kter to m vecno napravit. Jak protilehl k Abrahmovi. Jako by prosil Hospodina: Ohe na n. Zde se (s pitaenm za vlasy) vl: islmsk ohe na ty vcarsk zlotilce. Tak takhle ne. Toto dvm i na http://www.euportal.cz/Articles/5396-svycarsko-minarety-ruiny-kostela-a-vyjev-z-porna.aspx kde tento blbol uveejnili taky.

David 21:56:29 09.12.2009
Copak Felixi nechpete, e tam ten kostel byl jen z citovch dvod? Nebo mi chcete ct, e kdy zane nkdo toit porno kde budou vidt kostely a hrt jeptiky a kn, tak je to projev urit vry? Dnes tak lid rdi stav nap. roubenky a ve starm stylu, ale jen z venku a uvnit jsou veskrze modern a tito lid by tak horovali jen pro ten vnjek roubenek ne pro ten vnitek (tm ovem nechci ct, e ve nov je zl). Tak je to i v tom vcarsku. Podobn fraka, kter tak nen o ve je u ns akce zachrate "jeka". Tak se nejedn o vru, ale o nco zcela jinho.
Co se te vhodnosti vry, je vdy mon jen jedna. To je logicky jasn, nemohou bt dv sprvn a kdy vm, e jen jedna je sprvn nelze ty druh tolerovat (te mm na mysli dnen zpsob tolerance, tj. e mohou ve jako prav vra), to je logick protichdn. To je jako byste jedn dcei zakzal t na divoko, protoe vte, e je to patn, ale druh to dovolil v rmci tolerance, vdy vai rodinu to nerozbj a je to jej ivot ne. Vte e je to patn a tak to u vs v dom zakete, pokud to to udl tak bu tajn nebo mimo v dm a v tom u j nezabrnte. Podobn i s vrou, nic veejn a co naruuje tu pravou nesmte dovolit, pokud to budou dlat neveejn a skryt je mon to tolerovat.
Nebezpenost pro spolenost je dleit, ale pro due a duchovn ivot je dleitj.

Felix 20:53:18 09.12.2009
Jet nkolik odkaz. I kdy uznvm, e ve vcarsku je toho plno shnilho, pece jen tyto lnky povauji za lep, ne tento:
1. http://www.eurabia.cz/Articles/3737-svycarske-ne-islamu-je-nadeje-pro-evropu.aspx (a to v nm nen o kesanstv - a pece se mi jev lep).
2. http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:iniciatoi-zakazu-minaret-ve-vycarsku-k-vysledku-referenda&catid=23:dokumenty&Itemid=21 - tady jsou nkter fakta.
3. http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=1859:panorama-alp-zstane-bez-minaret&catid=18:t-prof&Itemid=4 - a tu je lnek fredaktora.
4. A zde je hork zprva z too dne - + m poznmky na mm oblbenm blogu - vimnte si pane doktore, e u ten den jsem mluvl o euthanasii a potratech - ale jinak ne Vy:
http://vpravo.blog.cz/0911/a-minarety-se-stavet-nebudou-ve-svycarsku

Návštěvní kniha www.weblight.cz

Lomboo.cz - Vtipná těhotenská trička