Registrace
Úvodní stránka
Přehled služeb
Podmínky
Ptáte se nás [FAQ]
Více o Weblight.cz
Nápověda
Free hosting
Free mail
Archiv
Quicklight
Krok za krokem

  Login:
  
  Heslo:
   
  Zapomněli jste heslo?

Přesměrování zadarmo
ICQ: 229204436

©2004-2019

RSS novinky - http://www.weblight.cz/rss.php

Počítadlo:
Online:
 

Starší novinky systému

 

Novinky v systému Weblight.cz [25.12.2006]

Vá?ení u?ivatelé systému Weblight.cz,
rádi bychom Vám srde?n? pop?áli úsp??ný vstup do nadcházejícího roku 2007 a s tím Vás informovali o blí?ících se novinkách v systému.

Jako dárek jsme si pro Vás o leto?ních váno?ních svátcích p?ipravili mo?nost aktivovat si slu?bu MASTERLIGHT ZDARMA na dobu 15dn? (nabídka platí po tuto dobu). Slu?bu m??ete aktivovat kliknutím na odkaz na úvodní stránce po p?ihlá?ení do systému.

Z kraje nového roku se pak m??ete t??it na nové slu?by, které pro Vás p?ipravujeme. Namátkou zmíníme Hodnocení a dal?í roz?i?ování mo?ností Webkalendá?e.

D?kujeme, ?e vyu?íváte na?ich slu?eb. Pro Va?i je?t? v?t?í spokojenost se zavazujeme stále udr?ovat vysokou stabilitu a dostupnost slu?eb tak jako doposud.

Vá? Team Weblight.cz

Úpravy v databázi [09.12.2006]

Provedli jsme optimalizaci databáze. Odleh?ili jsme tak systému a je?t? více zrychlili na?ítání slu?eb.

Výsledky sout??e jsou zde! [16.10.2006]

Ano, je to tady! Vyhla?ujeme výsledky sout??e. Nejprve bychom v?ak rádi pod?kovali v?em, kte?í se zú?astnili. Bylo vás opravdu hodn?, co? nás pochopiteln? t??í. U? nyní m??eme slíbit, ?e pro vás v?echny p?ipravíme sout?? novou.

Výsledky sout??e naleznete zde...

Sout?? byla ukon?ena! [09.10.2006]

U? je to tak, soute? byla ukon?ena. Výsledky zve?ejníme, jak ji? bylo avizováno, 16. ?íjna 2006. Ji? te? v?ak m??eme prozradit, ?e máme jasné favority, na které ?ekají ceny od Weblight.cz.

Více o sout??i zde...

Do ukon?ení sout??e zbývá 17dn? - posp??te si! [13.09.2006]

P?esn? tak - do ukon?ení práv? probíhající sout??e zbývá ji? jen celých 17 dn?.M??eme zatím prozradit, ?e ji? máme pár favorit?, nicmén? není je?t? rozhodnuto! Je?t? stále máte ?anci vyhrát jednu z 10-ti cen.

Více o sout??i zde...

Zm?ny v knize? Máte je mít! [05.09.2006]

Na Va?e ?etné ?ádosti jsme provedli n?kolik zásadních zm?n v Náv?t?vní knize. První zm?nou je dopln?ní sady cca 350 nových smajlík?, aby bylo opravdu z ?eho vybírat. Dal?í zásadní zm?nou je mo?nost skrýt funkce pod tla?ítkem "vlo?it" (nap?íklad vkládání smajlík?, obrázk? apod.). V??íme, ?e povedou tyto úpravy v Náv?t?vní knize k Va?í je?t? v?t?í spokojenosti.

Plánovaný upgrade databáze [09.08.2006]

Vá?ení u?ivatelé,
dovolte, abychom Vás informovali, ?e v dob? od 14.8. do 20.8.2006 dojde k plánovanému upgrade databáze.

Tímto dojde ke krátkodobému p?eru?ení provozu systému a to v noci mezi 1:00 a 3:00 hodinou, výpadek by nem?l p?ekro?it 30 minut.

V?e bude nakonfigurováno tak, aby nebyly nutné ?ádné úpravy Va?ich slu?eb, ty by m?ly fungovat stejn? jako doposud.

D?kujeme za pochopení.

Vyhlá?ení sout??e! [01.08.2006]

Vá?ení u?ivatelé systému WeblightCZ. Rozhodli jsme se odm??ovat ty nejv?rn?j?í z Vás, díky kterým má na?e práce smysl. Jeliko? jsme práv? oslavili dvouleté výro?í, nechali jsme p?ipravit hodnotné ceny a tímto vyhla?ujeme sout??.

Informace o sout??i naleznete zde...

Zm?ny a novinky, informace o sout??i [31.07.2006]

V ?ervenci oslavil systém Weblight.cz 2. výro?í spu?t?ní tohoto projektu. Proto jsme se rozhodli, ?e ty nejv?rn?j?í z Vás odm?níme. ?ím? V?zte, ?e je pro Vás p?ipravena spousta hodnotných cen (batohy a trika s logem Weblight.cz, ro?ní p?edplatné slu?by Masterlight a dal?í...). Aby v?e bylo spravedliv? rozd?leno, bude v nejbli??ích dnech vyhlá?ena sout??. Více informací p?ineseme zde, v Novinkách.

Sou?asn? s tímto projde systém mnoha zm?nami (doufáme, ?e k lep?ímu). M??ete se tak t??it nap?íklad na nové slu?by. Tyto zm?ny m?ly prob?hnout ji? d?íve, nicmén? díky náro?nosti se toto trochu pozdr?elo.

Vylep?ení Globální nápov?dy [12.07.2006]

Byla zm?n?na a dopln?na Globální nápov?da, zejména pak otázka vkládání slu?eb do webu pomocí IFRAME.

Kopírování nastavení Anket [20.06.2006]

Od nyní m??ete kopírovat nastavení mezi jednotlivými Anketami, které si vytvo?íte. Nebudete tak muset zdlouhav? nastavovat jednotlivé hodnoty.

Úprava Náv?t?vní knihy - mazání odpov?dí, blokování [19.06.2006]

Na Va?e ?etné ?ádosti jsme upravili Náv?t?vní knihu tak, aby bylo mo?né mazat ne?ádoucí odpov?di na p?ísp?vky a takté? blokovat jejich pisatele.

Jeliko? do?lo ke zm?nám ve velkém mno?ství Náv?t?vních knih (v ?ádech desetitisíc?), doufáme, ?e jsou v?echny p?ísp?vky v po?ádku. Nicmén? upozor?ujeme, ?e tyto zm?ny se projeví a? v nových p?ísp?vcích.

Optimalizace systému [14.06.2006]

Prob?hla optimalizace celého systému pro rychlej?í na?ítání slu?eb.

Zabezpe?ení Formlightu proti SPAMu [06.06.2006]

Stejn? jako do Náv?t?vní knihy jsme implementovali i do Formlightu novou SPAMovou ochranu proti robot?m.

Vylep?ení Náv?t?vní knihy [05.06.2006]

V Náv?t?vní knize byla odstran?na chyba, která se objevovala p?i vkládání entit (tu?né písmo...). Dále jsme implementovali novou SPAMovou ochranu proti robot?m.

Úpravy v databázi [20.05.2006]

Provedli jsme optimalizaci databáze. Odleh?ili jsme tak systému a je?t? více zrychlili na?ítání slu?eb.

Více záznam? v ChatBoxu [08.05.2006]

Na ?ádost u?ivatel? jsme roz?í?ili po?et záznam? v ChatBoxu na 50.

RSS výstup z Náv?t?vní knihy [02.05.2006]

Abychom pro Vás ud?lali Náv?t?vní knihu je?t? komfortn?j?í, na Va?i ?ádost jsme zprovoznili ?tení nových p?ísp?vk? pomocí RSS kanálu - toto zaktivujete v nastavení Va?í knihy. Popis principu fungování RSS naleznete zde.

Úpravy v systému [23.04.2006]

Provedli jsme optimalizaci databáze a úpravy kódu Náv?t?vní knihy. Odleh?ili jsme tak systému a je?t? více zrychlili na?ítání slu?eb.

?asový limit v Náv?t?vní knize [08.04.2006]

Na ?ádost u?ivatel? jsme upravili Náv?t?vní knihu. Nyní je nastavení provedeno tak, ?e pokud je kniha zaheslována nebo je její majitel p?ihlá?en k administraci, ?asový limit pro vkládání p?ísp?vk? není.

Po?adavky u?ivatel? [06.04.2006]

Vá?ení u?ivatelé, poslední dobou se zvy?uje po?et Va?ich po?adavk? v??i na?im slu?bám. Chceme Vás ujistit, ?e je v ?ádném p?ípad? neignorujeme. Na jednotlivých p?ípadech se postupn? pracuje (na po?adavcích u?ivatel? Masterlight p?ednostn?).

Nový Antispam v Náv?t?vních knihách [05.04.2006]

B?hem v?erej?ího a dne?ního dne jsme implementovali do Náv?t?vní knihy nový Antispam pro Va?i je?t? v?t?í spokojenost. Pokud budete mít jakékoliv nám?ty, p?ipomínky nebo po?adavky, ur?it? se na nás obraťte na info@weblight.cz.

BANování z Formlightu [26.03.2006]

Do zasílaného e-mailu z Va?ich Formlight? jsme doplnili informaci o IP adrese odesílatele. M??ete tak zabránit p?ípadnému úto?níkovi v zasílání SPAMu.

Vlastní Po?ítadlo a Online po?ítadlo [20.03.2006]

Od nyní máte mo?nost u Po?ítadla a Online po?ítadla vyu?ít vlastních obrázk? ?ísel. M??ete si tak tyto dv? slu?by je?t? více p?izp?sobit vlastnímu vzhledu webu.

Ochrana e-mail? v Náv?t?vní knize [19.03.2006]

Vytvo?ili jsme antispamovou ochranu e-mail? zadaných v Náv?t?vní knize tak, aby nedo?lo k jejich zneu?ití spamovými roboty.

P?eklady slu?eb do sloven?tiny [19.03.2006]

Byla provedena korektura sloven?tiny pou?ité ve v?ech slu?bách.

BANování jedním kliknutím [17.02.2006]

Zavedli jsme jednodu??í mo?nost BANování IP adres. Kdy? se u konkrétní slu?by (Náv?t?vní kniha, ChatBox etc.) p?ihlásíte do administra?ní ?ásti, m??ete u konkrétního p?ísp?vku, který se Vám nelíbí a jeho? autorovi chcete zakázat dal?í p?ispívání do slu?by, kliknout na ikonku . Tím se IP adresa zadá automaticky do databáze.

BANování IP adres ve slu?bách, úprava NK [04.02.2006]

P?ipravili jsme pro Vás podporu slu?eb Zakázané IP adresy. Jednodu?e te? m??ete ur?itým úto?ník?m zakázat p?ispívat do Va?í Náv?t?vní knihy, posílat z Va?ich Formlight? atp. Sta?í, kdy? si vlo?íte jejich IP adresu do Va?eho seznamu Zakázaných IP adres, který se nyní nachází v u?ivatelské sekci mezi slu?bami.

Dále jsme na Va?i ?ádost upravili odsazení textu od okraje u Náv?t?vní knihy.

Op?tovný problém s antispamem [02.02.2006]

Op?tovn? se potýkáme s problémy, které se týkají zasílání ve?kerých notifika?ních e-mail? z na?eho systému. Jedná se o bezd?vodné zapsání do blacklistu antispamových databází, které vyu?ívají n?které freemailové portály v ?R a SR.

Situaci ?e?íme. D?kujeme za pochopení.

Krok za krokem k nastavení slu?by [24.01.2006]

Do hlavního menu jsme p?idali novou polo?ku - Krok za krokem. Pomocí této jednoduché ukázky m??ete krok za krokem nastavovat slu?by na Weblight.cz, ani? byste museli slo?it? p?emý?let, kam kliknout.

Zabezpe?ení slu?eb [22.01.2006]

Vá?ení u?ivatelé, v minulých týdnech do?lo k útok?m na ná? systém. Tyto útoky jsme ustáli bez výpadk?, nicmén? jsme byli nuceni p?istoupit na tvrd?í bezpe?nostní politiku. Tudí? je od dne?ního dne ?asov? omezeno opakované vkládání p?ísp?vk? do Náv?t?vní knihy a odesílání vzkaz? z Formlightu. Interval byl nastaven citliv? a v??íme, ?e Vás to nijak neomezí. Sna?íme se tak chránit Vás, na?e u?ivatele, p?ed SPAMem. Prodlevy jsou zvoleny jinak pro b??né u?ivatele a jinak pro u?ivatele Masterlightu.

V p?í?tích dnech takté? zavedeme BANování IP adres, dle Va?ich po?adavk?.

Optimalizace systému [15.01.2006]

Prob?hla optimalizace celého systému pro rychlej?í na?ítání slu?eb.

Problém s antispamem [05.01.2006]

Ji? n?kolik dní se potýkáme s problémy, které se týkají zasílání ve?kerých notifika?ních e-mail? z na?eho systému. Jedná se o bezd?vodné zapsání do blacklistu antispamových databází, které vyu?ívají n?které freemailové portály v ?R a SR.

Nevíme, zda je tento útok cílený, nebo se jedná pouze o omyl, nicmén? v?c ?e?íme. V??íme, ?e problém vy?e?íme v co nejkrat?í mo?né lh?t?. D?kujeme za pochopení.

Nová sada smajlík? v Náv?t?vní knize [04.01.2006]

Do Náv?t?vní knihy byla p?idána nová sada smajlík? pro zpest?ení. V??íme, ?e se Vám budou líbit!

P?edstavujeme novou slu?bu - ChatBox [22.11.2005]

Po?ínaje dne?ním dnem je Vám k dispozici nová slu?ba - ChatBox. P?edstavte si minimalizovaný chat, ve kterém m??ou náv?t?vníci Va?eho webu zanechávat vzkazy podobn? jako v Náv?t?vní knize, s mo?ností reakce online.

Nová Náv?t?vní kniha [18.10.2005]

Vylep?ili jsme Náv?t?vní knihu a doplnili o nové funkce. Nyní m??ete vyu?ívat vyhledávání textu v celém obsahu NK pomocí filtrování p?ísp?vk?. Dal?í d?le?itou funkcí je odpovídání na p?ísp?vky, kde m??ete nastavit, zda budete odpovídat pouze Vy jako?to správce nebo ka?dý náv?t?vník Va?ich stránek.

Pozadí v Náv?t?vní knize [03.10.2005]

P?idali jsme do Náv?t?vní knihy mo?nost nastavení vlastností pro pozadí - zda má být statické ?i rolovat.

Zaheslování Náv?t?vní knihy [20.09.2005]

Po?ínaje dne?ním dnem je mo?no zamezit jak neoprávn?nému vkládání tak i ?tení p?ísp?vk? a to vlo?ením hesla v nastavení ka?dé Náv?t?vní knihy.

Spu?t?n Quicklight [01.09.2005]

Quicklight je systém, pracující na principu p?ednastavených ?ablon pro jednotlivé slu?by. M??ete si tak jednodu?e vybrat t?eba z n?kolika druh? ji? hotových Anket, Náv?t?vních knih i ostatních slu?eb.

Více událostí do Webkalendá?e [16.08.2005]

Zvý?ili jsme ve Webkalendá?i platnost událostí. Nyní si m??ete nastavit a? 14 dní, u?ivatelé slu?by Masterlight a? 30.

Novinky formou RSS informa?ního kanálu [16.08.2005]

Adresa pro RSS klienta: http://www.weblight.cz/rss.php


Informa?ní kanál RSS slou?í pro zasílání novinek aktuáln? ka?dému u?ivateli, který pou?ívá RSS klienta. Tento klient komunikuje s webem a stahuje informace tém?? ihned, jakmile se na daném webu objeví. Díky tomu budete ihned v?d?t, co je nového v systému Weblight.cz. Pokud nevíte, kde stáhnout RSS klienta, doporu?ujeme nap?íklad RSS Reader, který je zdarma ke stáhnutí zde.

Vkládání událostí do Webkalendá?e [11.08.2005]

Zprovoznili jsme novou verzi Webkalendá?e. Od te? m??ete vkládat ke ka?dému dni události. To znamená, ?e se náv?t?vník?m Va?ich internetových stránek po kliknutí na zvýrazn?né datum v kalendá?i zobrazí taková událost, jakou si sami zadáte.

Weblight.cz i nadále nejspolehliv?j?ím systémem [10.08.2005]

Navzdory vysoké konkurenci z?stává práv? Vámi vyu?ívaný systém Weblight.cz nejspolehliv?j?ím poskytovatelem slu?eb zdarma! Doufáme, ?e jste s na?imi slu?bami pln? spokojeni a z?stane to tak i nadále.

Libovolná ?í?ka Náv?t?vní knihy [08.08.2005]

Na ?ádost na?ich u?ivatel? jsme doplnili do nastavení Náv?t?vní knihy mo?nost nastavit její ?í?ku.

Je tu pro Vás nová slu?ba - Webkalendá? [17.06.2005]

Dne?ním dnem je Vám k dispozici nová slu?ba - Webkalendá?. ?asem p?idáme do této slu?by zapisování událostí a vytvo?íme tak trochu "multifunk?ní" kalendá? na Va?e stránky.

Jazykové verze nyní i u Formlightu [03.05.2005]

Po zavedení jazykových mutací u Náv?t?vní knihy jsme p?idali do nastavení Formlightu také t?i jazykové mutace. Máte tak na výb?r mezi ?e?tinou, sloven?tinou a angli?tinou. Postupn? tak budeme jazykové verze p?idávat i do ostatních slu?eb.

Výsledek ankety - výb?r nové slu?by [25.04.2005]

V anket?, která probíhala na Weblight.cz, jste si vybírali, jakou slu?bu chcete zprovoznit prioritn?. Nejvíce jste hlasovali pro Webkalendá?. Proto jsme p?ípravy této slu?by zna?n? uspí?ili a nyní je v procesu testování. Jedná se o slu?bu, která je pom?rn? slo?it?j?í na vývoj, tudí? by její uvedení do provozu m?lo prob?hnout koncem m?síce kv?tna.

Jazykové verze u Náv?t?vní knihy [20.04.2005]

Na Va?e ?ádosti jsme p?idali do nastavení Náv?t?vní knihy t?i jazykové mutace. Máte tak na výb?r mezi ?e?tinou, sloven?tinou a angli?tinou. Postupn? tak budeme jazykové verze p?idávat i do ostatních slu?eb.

P?evod Náv?t?vní knihy od jiného poskytovatele [14.04.2005]

Stále více se nás ptáte, zda je mo?né provést p?evod Náv?t?vní knihy od jiného poskytovatele k nám. V zásad? se tomuto nikterak nebráníme, nicmén? je pot?eba, abyste kontaktovali Va?eho p?edchozího poskytovatele a on nám umo?nil naimportovat data do Va?í nové knihy u nás.

Optimalizace systému [08.04.2005]

Prob?hla optimalizace celého systému pro rychlej?í na?ítání slu?eb.

Úpravy a vylep?ení Náv?t?vní knihy [21.03.2005]

Upravili jsme Náv?t?vní knihu a p?idali do ní nové funkce. M??ete tak bez problému vkládat nejen nové smajlíky, ale i tu?ný text, podtr?ený text nebo t?eba kurzivu. Vylep?ili jsme také grafické rozhranní knihy.

Dal?í novinkou je, ?e se Vám p?i p?ihlá?ení do administrace knihy vypí?e u jednotlivých p?ísp?vk? IP adresa autora p?ísp?vku.

Vynulování výsledk? Anket [08.03.2005]

P?idali jsme do nastavení Anket mo?nost vynulování výsledk?.

Nová slu?ba - Online po?ítadlo [07.03.2005]

Spustili jsme dal?í slu?bu - Online po?ítadlo. Tato slu?ba monitoruje, kolik náv?t?vník? je práv? p?ítomno na Va?ich webových stránkách. Na výb?r máte mezi textovým a grafickým stylem, jako je tomu u klasického Po?ítadla p?ístup?. Tuto slu?bu jste si vybrali sami hlasováním v anket?.

Úpravy systému podle p?ání u?ivatel? [01.03.2005]

Provedli jsme drobné úpravy v nastavení jednotlivých slu?eb. Reagujeme tak na p?ání na?ich u?ivatel?. Nyní lze nap?íklad v Náv?t?vní knize nastavit zobrazení pozadí (zda se má obrázek opakovat ?i ne, apod.).

Za zmínku také stojí nový náhled p?i nastavování Ankety jen? Vám zobrazuje vzhled ihned po nastavení ka?dé polo?ky, ani? byste museli nastavení ukládat.

Výsledek ankety - výb?r nové slu?by [28.02.2005]

Jeliko? je veliký zájem o nové slu?by, nechali jsme Vás, u?ivatele, prost?ednictvím ankety rozhodnout, která bude zprovozn?na nejd?íve. P?ekvapiv? bylo vybráno Po?ítadlo online u?ivatel?. M??ete se tak na jeho zprovozn?ní t??it ji? b?hem p?í?tího týdne.

Nový katalog Freemail?, optimalizace Anket [21.02.2005]

Abychom zkvalitnili námi poskytované informace, p?ipravili jsme pro Vás katalog Freemail?, který slou?í k jednoduchému výb?ru e-mailové schránky pro Vás. Jist? se v n?m jednodu?e zorientujete. Dále do?lo v systému k optimalizaci kódu Anket, díky ní? by se m?lo podstatn? urychlit na?ítání této slu?by.

Zasílání p?ísp?vk? z Náv?t?vní knihy na e-mail [09.02.2005]

V Náv?t?vní knize p?ibyla mo?nost zasílání p?ísp?vk? na Vá? registra?ní e-mail. Sta?í se p?ihlásit a v nastavení knihy zvolit tuto mo?nost.

Zprovozn?ní dvou nových slu?eb! [07.02.2005]

Od dne?ního dne máte mo?nost vyu?ívat dvou nových slu?eb. Jedná se Formlight a seznam Freehosting? s mo?ností filtrování podle jednotlivých kritérií. Doufáme, ?e v?e bude pln? funk?ní. Pokud byste v n?které ze slu?eb na?li chybu, napi?te nám, prosím.

Optimalizace kódu [01.02.2005]

Provedli jsme optimalizaci kódu v systému pro lep?í na?ítání slu?eb.

Zm?na vypisování novinek v systému [31.01.2005]

Pozm?nili jsme vypisování novinek v systému tak, aby bylo co nejp?ehledn?j?í. Nyní se vypisuje pouze p?t nejnov?j?ích, ostatní si pak m??ete zobrazit kliknutím na historii (na této stránce dole).

Opravena chyba v Anketách [25.01.2005]

Po upozorn?ní na?imi u?ivateli na chybu v Anketách jsme ji odstranili.

Dal?í nová grafická Po?ítadla p?ístup? [28.11.2004]

P?idali jsme dal?í dva styly grafických Po?ítadel p?ístup?.

Optimalizace kódu, nové grafické Po?ítadlo p?ístup? [26.11.2004]

Provedli jsme optimalizaci kódu slu?eb. Dále jsme p?idali nový styl grafického Po?ítadla p?ístup?.

Dal?í nová grafická Po?ítadla p?ístup? [03.11.2004]

P?idali jsme dal?í dva styly grafických Po?ítadel p?ístup?.

Nová grafická Po?ítadla p?ístup? [15.10.2004]

Roz?í?ili jsme výb?r grafických Po?ítadel p?ístup?.

Mo?nost nastavení font? [12.10.2004]

U?ivatelé na?eho systému mají od nyn?j?ka k dispozici výb?r z n?kolika základních font? pro je?t? kvalitn?j?í nastavení slu?eb.

Paleta barev v nastavení ostatních slu?eb [11.10.2004]

P?idali jsme paletu barev i do nastavení ostatních slu?eb.

Paleta barev v nastavení knihy [10.10.2004]

V nastavení Náv?t?vní knihy je nyní k dispozici paleta barev.

V?t?í výb?r v nastavení Anket [15.09.2004]

Roz?í?ili jsme výb?r hlasovacích sloupc? (teplom?r?) v anketách.

Informace pro lep?í optimalizaci Va?eho nastavení [08.09.2004]

P?ipravujeme pro Vás databázi informací, které Vám pomohou k lep?ímu nastavení ka?dé dané polo?ky slu?by. Tyto informace se objeví po najetí kurzorem na ikonku "info". Pro ilustraci viz. ní?e.

P?idali jsme novou slu?bu - Ankety [02.09.2004]

Do systému p?ibyla nová slu?ba na Vá? web - Ankety, které bude jist? pro Vás p?ínosem. Díky tomuto m??ete zp?íjemnit prost?edí Va?eho webu u?ivatel?m. Ankety jsou dnes jednou z nejpou?ívan?j?ích slu?eb na webu.

Aktivace nápov?dy v systému [01.08.2004]

Od nyn?j?ka m??ete vyu?ívat Quickhelp (rychlou nápov?du), kterou postupn? dopl?ujeme do v?ech sekcí. Sta?í kdy? kliknete na otazník a vysune se nápov?da k danému tématu. Výhodou je, ?e pokud pot?ebujete do nápov?dy nahlí?et p?i nastavování dané polo?ky, nápov?da nezmizí.

Spu?t?ní systému WEBLIGHT.CZ [15.07.2004]

Dnes byl spu?t?n systém vzdálených slu?eb Weblight.cz, co? p?iná?í hodn? mo?ností pro Vá? web. Sna?íme se optimalizovat v?echny sou?ásti webu tak, aby bylo mo?né je pou?ít kdekoli, podle p?ání u?ivatele.

Máte tedy mo?nost vyu?ívat klasických slu?eb jako nap?íklad kniha náv?t?v, po?ítadlo p?ístup?, ankety, r?zné formulá?e a dal?í. Mimo tito slu?by v?ak p?ipravujeme dal?í, které Vám budou k dispozici ji? za krátkou dobu. Posuneme tak mo?nosti vyu?ití "zp?sobu vzdálených slu?eb" dále, ne? tomu bylo dosud.

Samoz?ejmostí je u nás bezpe?nost Va?ich soukromých údaj?, p?izp?sobení se novým technologiím (komprese GZIP - protokol HTTP 1.1 apod.) a tím optimalizujeme systém tak, aby bylo jeho na?ítání co nejrychlej?í.

.