Weblight.cz http://www.weblight.cz/ Novinky v systému Weblight.cz cs weblight.cz Weblight.cz http://www.weblight.cz/ http://www.weblight.cz/pict/banner/banner88x31b.gif 88 31 Nový rok ?eká i Weblight.cz http://www.weblight.cz Vá?ení u?ivatelé systému Weblight.cz, rádi bychom Vám i letos pop?áli p?íjemné pro?ití váno?ních svátk?, úsp??ný vstup do roku 2008 a s tím Vás informovali o zm?nách, které systém Weblight.cz ?eká. Jeliko? se rok 2007 nesl spí?e ve smyslu zm?n, které nebyly pro vás viditelné (ale i p?esto pot?ebné), v následujícím roce chceme na?e slu?by obohatit o nová?ky. Více se dozvíte z kraje ledna. D?kujeme za va?i d?v?ru v??i na?im slu?bám. Vá? Team Weblight.cz Mon, 24 Dec 2007 00:00:00 GMT Weblight.cz http://www.weblight.cz/index.php?s=info Výpadek v rámci plánované údr?by systému Weblight.cz http://www.weblight.cz Vá?ení u?ivatelé, dnes ve ve?erních hodinách dojde k plánovanému výpadku cca od 21:00 do 24:00 za ú?elem údr?by celého systému, kdy bude provedena migrace nové databáze Náv?t?vních knih a následn? optimalizace celé databáze. Omluvte tedy, prosím, do?asnou nedostupnost v?ech slu?eb. V??íme, ?e v?e bude provedeno v co nejkrat?í dob? tak, abychom vám mohli spustit slu?by co nejd?íve. Thu, 27 Sep 2007 00:00:00 GMT Weblight.cz http://www.weblight.cz/index.php?s=info Kompletní optimalizace Náv?t?vních knih, výpadek http://www.weblight.cz Vá?ení u?ivatelé, oznamujeme vám, ?e pravd?podobn? v týdnu od 17. do 23.9.2007 v no?ních hodinách dojde k jednorázovému plánovanému výpadku v?ech Náv?t?vních knih za ú?elem kompletní optimalizace databáze, která je nezbytná. V??íme, ?e tento krok pln? chápete a jist? oceníte následné zkvalitn?ní námi poskytovaných slu?eb. Tue, 11 Sep 2007 00:00:00 GMT Weblight.cz http://www.weblight.cz/index.php?s=info Jak nastavit COOKIES http://www.weblight.cz Jeliko? se nás ?asto ptáte, jak správn? povolit COOKIES tak, aby korektn? fungovaly na?e slu?by na va?ich webových stránkách, p?ipravili jsme pro vás detailní návod, který naleznete zde. Mon, 10 Sep 2007 00:00:00 GMT Weblight.cz http://www.weblight.cz/index.php?s=info Roz?í?ení jazykových mutací - n?m?ina http://www.weblight.cz Na Va?i ?ádost jsme p?idali do v?ech slu?eb novou jazykovou mutaci - n?m?inu. Máte tak nyní na výb?r ze ?ty? jazyk? (?e?tina, sloven?tina, angli?tina a n?m?ina). Tue, 3 Apr 2007 00:00:00 GMT Weblight.cz http://www.weblight.cz/index.php?s=info